Added 15 days ago

Giám đốc Tài chính (CFO)

LocationHanoi

Job typePermanent

Salary100,000,000-200,000,000 (VND)

CategoryFinance

ExperienceMore than 15 Years

IndustryManufacturing


Job Responsibilities

 • Chủ trì và Quản lý, Kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền cho dự án. Hiểu rõ nguồn tiền và điều tiết việc sử dụng dòng tiền đầu tư, duy trì tính toàn vẹn của vốn
 • Quản lý dòng tiền theo công nợ và thực hiện thanh toán trong triển khai dự án thông qua các dữ liệu kế toán ghi nhận và hệ thống hợp đồng, kế hoạch mua hàng
 • Giám sát hiệu quả đầu tư; Đánh giá chất lượng công việc trong các bản nghiệm thu và hệ thống báo cáo để Lập báo cáo Ban Giám đốc về hiệu quả đầu tư.
 • Thiết lập và duy trì các mối liên hệ mật thiết với ngân hàng, nguồn đầu tư về vay vốn dự án, trong và ngoài nước
 • Quản lý, phân công, điều hành, kiểm tra, giám sát các Nghiệp vụ kế toán (Tổng hợp, thuế, thanh toán, tài sản, giá thành...), đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…, đảm bảo số liệu chính xác trong quá trình ghi nhận kế toán, phục vụ báo cáo tài chính chuẩn, đủ, đúng
 • Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong chi tiêu. Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Ban Giám đốc
 • Nắm rõ các kế hoạch và tiến độ của Dự án, đánh giá các Yêu cầu tài chính tiềm ẩn trong các kế hoạch này. Đảm bảo duy trì hồ sơ tài chính thích hợp, chuẩn bị các báo cáo tài chính cần thiết, bảo đảm kiểm toán được hoàn thành đúng thời gian và đóng sổ theo luật định, đảm bảo tuân thủ các quy định và chuẩn mực về tài chính
 • Quản trị rủi ro về hồ sơ tài chính kế toán; Luôn rà soát số liệu kế toán, kiểm soát chi phí, đánh giá rủi ro trong hoạt động chi tiêu, đơn giá để cảnh báo các đơn vị; Dự báo cảnh báo cho các đơn vị liên quan các rủi ro có thể xảy ra Experience requirements

 • Từ năm 05 kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc tài chính, kinh nghiệm làm tại các tập đoàn đa ngành là một lợi thế.
 • Hiểu biết về Tài chính và chuẩn bị nguồn vốn cho dự án đầu tư
 • Kinh nghiệm làm việc với các Dự án công nghiệp, đặc biệt lĩnh vực khai thác khoáng sản
 • Hiểu biết về Huy động vốn đầu tư, thu xếp vốn, điều hành dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính. Hiều biết về công tác tài chính trong hoạt động đấu thầu, hợp đồng thương mai quốc tế, các vấn đề tài chính trong thanh toán quốc tế
 • Hiểu biết về Hợp đồng quốc tế, Nhập khẩu, incoterms, Hợp đồng mua bán,..
 • Hiểu biết công tác thuế, hợp nhất kế toán… đối với dự án đầu tư, chi phí đầu tư, lợi ích tài chính trong quá trình vay vốn, thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Education requirements

Tốt nghiệp Đại học/ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, Kế toán

Contact Person

 •   Trang Nghiem
 •  Adecco