Added 49 days ago

Human Resource & Brand Director

LocationHanoi

Job typePermanent

SalaryNegotiable

CategoryHuman Resources

ExperienceMore than 10 Years

IndustryFinance & Banking


Job Responsibilities

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong việc: 

 • Thiết lập kế hoạch nhân sự và hoạch định chiến lược quản trị tổ chức 
 • Phát triển và nuôi dưỡng nhân sự, nâng cao năng lực, trình độ nhân sự của tổ chức kế hoạch nhân sự và hoạch định chiến lược quản trị tổ chức 
 • Quản lý chiến lược thương hiệu: Xác định, phát triển chiến lược thương hiệu và các chiến dịch liên quan; Giám sát hoạt động Marketing, Quảng cáo để nhất quán theo chiến lược thương hiệu 
 • Quản trị chiến lược truyền thông: Lập và triển khai kế hoạch truyền thông; dự báo, ngăn chặn khủng hoảng truyền thông và quản lý báo chí để bảo vệ và phát triển danh tiếng công ty 

Phụ trách chính các công việc sau: 

 • Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, nền tảng hệ thống, mẫu biểu liên quan đến các hoạt động nhân sự 
 • Xây dựng và quản lý tài sản thương hiệu: Định vị thương hiệu, câu chuyện thương hiệu; nhận diện và triển khai nhận diện thương hiệu 
 • Triển khai chiến dịch thương hiệu: để tăng nhận biết thương hiệu và nhận thức thương hiệu cả BTL và ATL 
 • Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn 
 • Phối hợp với các bên liên quan để thiết kế các chương trình tuyển dụng, đào tạo theo yêu cầu 
 • Đảm bảo các hoạt động vận hành nhân sự được thực hiện nhất quán, đúng yêu cầu và đúng quy trình 
 • Lập ngân sách và theo dõi chi phí nhân sự 
 • Cập nhật báo cáo vận hành nhân sự 
 • Xử lý các khiếu nại, thắc mắc và thảo luận với các bên liên quan trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
 • Xây dựng thông điệp, lên kế hoạch và triển khai công tác truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
 • Lập kế hoach, triển khai truyền thông nội bộ và các hoạt động phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty 

Experience requirements

Kinh nghiệm liên quan 

 • Có ít nhất 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự 
 • Có ít nhất 5 năm ở vị trí Quản lý, 3 năm giữ vị trí Giám đốc 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, fintech, đầu tư, quản trị thương hiệu 

Education requirements

Trình độ Học vấn 

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị, kinh tế, … 
 • Ưu tiên có chứng chỉ Quản trị nhân lực, bằng thạc sĩ hoặc học ở nước ngoài 
 • Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan 
 • Kiến thức về các chuyên môn vận hành nhân sự 
 • Kiến thức về lựa chọn và tuyển dụng nhân sự 
 • Kiến thức về tổ chức, thực thi và giám sát các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
 • Kiến thức về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và phát triển thương hiệu tuyển dụng 
 • Kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu 
 • Kiến thức về quản trị truyền thông 


Please contact Ms. Tu Nguyen at thanhtu.nguyen@adecco.com for more details. Thank you.

Contact Person

 •   Uyen Nguyen
 •  Adecco