Quyền khiếu nại


Các thông tin có trên trang web này, ngoài những thông tin mang tính lịch sử, có thể bao gồm các dự báo trong tương lai về các sự kiện sắp tới hoặc các báo cáo hoạt động tài chính trong tương lai của công ty. Những dự báo này có thể rủi ro và không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể thay đổi khác nhau.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp những thông tin chính xác và được cập nhật trên trang web, nhưng Adecco từ chối bất kỳ trách nhiệm về thông tin không chính xác, không đầy đủ, hoặc thông tin cũ được đăng trên trang web, và rõ ràng từ chối trách nhiệm đối với sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung của nó.


Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Adecco không xem xét lại tài liệu hoặc thông tin đăng tải ở trang web liên kết hoặc liên kết đến trang web này, và do đó, Adecco từ chối bất cứ trách nhiệm về nội dung của các trang web. Tương tự như vậy, liên kết của chúng tôi đến một trang web của bên thứ ba không được hiểu như một h.nh thức xác nhận hoặc giới thiệu cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web của bên thứ ba trong các thắc mắc.