Chính Sách Quyền Riêng Tư của Adecco


Adecco nghiêm túc bảo mật các thông tin riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc tài liệu sau đây để tìm hiểu thêm về Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Phạm vi tài liệu

Tài liệu này mô tả chi tiết cách Adecco Việt Nam tập hợp các thông tin từ website, cách thức sử dụng và lý do chúng tôi cần nó. Tài liệu này cũng được áp dụng cho những thông tin chia sẻ về đối tác kinh doanh với chúng tôi.

Tài liệu này không áp dụng trong trường hợp các công ty không thuộc sở hữu hoặc quản lý bởi Adecco Việt Nam hoặc những nhân viên không làm việc hoặc được quản lý bởi Adecco Việt Nam.

Thu thập và sử dụng thông tin

Adecco thu thập thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Việc thu thập thông tin này là cần thiết cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn những dịch vụ cơ bản. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà không cần đăng ký, tuy nhiên, chức năng và dịch vụ cung cấp sẽ bị giảm thiểu đáng kể.

Khi bạn đăng ký với Adecco Việt Nam, chúng tôi có thể (tùy thuộc vào dịch vụ mà bạn đăng ký) yêu cầu một hoặc nhiều thông tin sau: tên, email, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, trình độ học vấn, kỹ năng và bằng cấp, kinh nghiệm làm việc (bao gồm chi tiết lương bổng), tài liệu tham khảo, dân tộc, yêu cầu công việc (bao gồm địa điểm làm việc, mức lương mong muốn, ngành nghề, chức danh) cộng với các thông tin khác bạn có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi như là một phần của quá trình đăng ký.

Adecco Việt Nam cũng thu thập địa chỉ IP của bạn, cookie (nếu quy định), trang yêu cầu, ngày/ thời gian của bất kỳ hoạt động nào trong nhật ký máy chủ website của chúng tôi.

Adecco sử dụng thông tin thu thập được cho ba mục đích:

 1. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu
 2. Để liên tục cập nhật cho bạn về các dịch vụ đặc biệt
 3. Để cải thiện mức độ dịch vụ của chúng tôi bằng cách thiết lập các mẫu quy định việc sử dụng và ứng xử

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Adecco Việt Nam không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi:

Bạn đặc biệt đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức thứ ba.

Bạn đang tìm kiếm việc làm với một bên thứ ba thông qua dịch vụ của chúng tôi, nhằm mục đích đánh giá mức độ phù hợp các thông tin của bạn theo yêu cầu của bên thứ ba. Để tránh nghi ngờ, các thông tin chúng tôi cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba chỉ có thể được sử dụng cho mục đích mà nó được cung cấp.

Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp một dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy tuân theo luật pháp hoặc trát của tòa án, lệnh tòa án hoặc các yêu cầu chính đáng khác từ cơ quan chức năng.

Khả năng chỉnh sửa thông tin của bạn

Bạn hoàn toàn tự do đăng nhập và sửa đổi bất kỳ thông tin chi tiết của bạn bất cứ lúc nào

Security Adecco Việt Nam bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng một mật khẩu và ID duy nhất để đăng nhập. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và ID đăng nhập của mình. Không chia sẻ thông tin này với bất cứ ai.

Khi thích hợp, chúng tôi có thể sử dụng tiêu chuẩn mã hóa SSL để bảo vệ truyền dữ liệu.

Những thay đổi trong chính sách

Adecco Việt Nam có thể sửa đổi các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư liên tục. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể hoặc cách thức quan trọng cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng email và thông báo nổi bật mọi thay đổi chi tiết trên trang web của Adecco Việt Nam.

Giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email sg.legal@adecco.com   

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của Adecco Khu vực Châu Á

1. BÁO CÁO CHÍNH SÁCH

1.1  Mọi người đều có quyền biết Dữ Liệu Cá Nhân của họ sẽ được xử lý như thế nào. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ (khi cần thiết) Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích thực hiện các dịch vụ như cung cấp nhân sự tạm thời, tuyển dụng vị trí cố định, chuyển đổi nghề nghiệp và phát triển tài năng, cũng như các dịch vụ khác liên quan đến thuê ngoài và tư vấn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”). Adecco luôn chú trọng ưu tiên việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo nguyên tắc dựa trên sự tuân thủ và phù hợp với pháp luật.

1.2  Loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ sẽ bao gồm thông tin của các ứng viên, nhà cung cấp, khách hàng và các bên khác trong thời điểm hiện tại, quá khứ và cả tương lai mà chúng tôi thực hiện giao tiếp. Adecco chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho dù trên giấy, máy tính hoặc bất kỳ hình thức truyền thông nào khác.

2. QUÁ TRÌNH CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH

2.1  Chính sách bảo vệ dữ liệu này (sau đây gọi tắt là “Chính sách”) đã được phê duyệt bởi Giám đốc Pháp lý của Adecco khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong đó, chính sách này đặt ra các quy định và tiêu chuẩn nội bộ của Adecco khu vực Châu Á về bảo vệ dữ liệu bao gồm các yêu cầu tuân thủ pháp luật liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân. 

2.2  Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của mỗi quốc gia ở Châu Á có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Chính sách này và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành của quốc gia mình (sau đây gọi tắt là “Luật Bảo Vệ Dữ Liệu”). Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách này nên được gửi tới Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của Adecco khu vực Châu Á tại địa chỉ thư sg.legal@adecco.com 

3. ĐỊNH NGHĨA VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ

3.1  Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu có khả năng xác định danh tính của một cá nhân nào đó (hoặc từ sự kết hợp của các dữ liệu đó và thông tin khác trong phạm vi mà chúng tôi sở hữu) (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau đây:

 1. tên
 2. địa chỉ
 3. thông tin liên lạc
 4. quốc tịch
 5. hình ảnh
 6. số căn cước công dân
 7. trình độ học vấn và chuyên môn
 8. sở thích
 9. ngôn ngữ

3.2  Xử Lý Dữ Liệu” có nghĩa là thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp những hoạt động nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân và bao gồm bất kỳ thao tác nào sau đây:

 1. ghi nhận
 2. lưu giữ
 3. điều chỉnh hoặc thay đổi phù hợp
 4. thu hồi
 5. kết hợp
 6. truyền tải
 7. tẩy xóa hoặc hủy bỏ

4. NGHĨA VỤ THỎA THUẬN

4.1  Tất cả việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân phải được sự đồng ý trước của bạn.

4.2  Adecco tìm kiếm sự đồng ý trước khi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân. Trừ khi được Luật Bảo Vệ Dữ Liệu hiện hành cho phép, sự đồng ý của bạn sẽ là điều kiện tiên quyết để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào bằng cách thông báo trước cho Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của Adecco Khu Vực Châu Á. Việc rút tiền như vậy sẽ được áp dụng trong triển vọng và chỉ ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Adecco trong tương lai.

5. NGHĨA VỤ GIỚI HẠN PHẠM VI MỤC ĐÍCH

5.1  Dữ Liệu Cá Nhân chỉ có thể được xử lý cho các mục đích được thông báo cho bạn khi Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập lần đầu tiên hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được cho phép cụ thể theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu hiện hành. Điều này có nghĩa là Dữ Liệu Cá Nhân không được thu thập cho một mục đích xác định rồi sau đó được sử dụng cho mục đích khác. Nếu cần xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích khác so với mục đích ban đầu đã thỏa thuận, Adecco sẽ thông báo cho bạn về mục đích mới và có được sự đồng ý của bạn trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích mới nào. 

5.2  Adecco sẽ chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho việc thực hiện Dịch vụ.

5.3  Adecco sẽ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập theo mục đích mà bạn đã đồng ý trong phạm vi áp dụng sau đây (“Mục Đích”):

 1. giới thiệu và gợi ý bạn (bao gồm gửi sơ yếu lý lịch và Dữ Liệu Cá Nhân của bạn) cho khách hàng của Adecco, các công ty, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Adecco đang tham gia vào cùng một doanh nghiệp tuyển dụng tương tự như Adecco, cho mục đích tuyển dụng hoặc hợp tác tuyển dụng;
 2. gửi trực tiếp cho bạn hoặc thông qua các khách hàng của Adecco, các công ty, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Adecco để kiểm tra lý luận, kiểm tra tâm lý, kiểm tra tính cách, kiểm tra năng khiếu nghề nghiệp hoặc bất kỳ bài kiểm tra nào để xác định kỹ năng và sự phù hợp của bạn đối với vị trí công việc;
 3. thảo luận với khách hàng của Adecco về sự đáp ứng hoặc sự phù hợp của bạn cho công việc đã ứng tuyển;
 4. thảo luận với những người sử dụng lao động trước đây của bạn, tổ chức giáo dục để tạo lập lịch sử làm việc, kiểm tra tham chiếu hoặc lịch sự học vấn của bạn;
 5. gọi bạn để sắp xếp cho các cuộc phỏng vấn;
 6. gửi cho bạn các bản tin nội bộ của Adecco theo định kỳ;
 7. gọi cho bạn (bao gồm để lại tin nhắn thoại) hoặc dịch vụ tin nhắn (SMS), WhatsApp hoặc gửi cho bạn ứng dụng nhắn tin hoặc các hình thức liên lạc khác (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh) sử dụng cho thiết bị di động hoặc qua bất kỳ phương tiện điện tử nào (bao gồm gửi thư điện tử) và fax hoặc gửi lời mời đến bạn về thông tin việc làm, sự kiện tuyển dụng, hội thảo, sự kiện kết nối, các hoạt động thu hút sinh viên tại các trường đại học;
 8. gửi cho bạn khảo sát nghiên cứu thị trường và / hoặc khảo sát sự hài lòng của dịch vụ;
 9. đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc yêu cầu do bất kỳ tòa án, pháp lý hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào (bao gồm cả các đại lý của các cơ quan quản lý) để tiến hành kiểm tra, giám sát và điều tra;
 10. đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ của Adecco;
 11. lưu trữ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn; và
 12. bất kỳ mục đích nào khác có liên quan hợp lý đến những điều đã nói ở trên.

6. NGHĨA VỤ THÔNG BÁO

6.1  Adecco sẽ thông báo cho bạn về các mục đích mà Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng và tiết lộ để đảm bảo bạn có thể cung cấp sự đồng ý.

7. NGHĨA VỤ XÁC THỰC

7.1  Dữ Liệu Cá Nhân cần được chính xác và cập nhật mới. Để phát hiện các Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác hoặc sai lệch, Adecco sẽ thực hiện quy trình kiểm tra tính chính xác của các Dữ Liệu Cá Nhân tại thời điểm thu thập và sau đó sẽ thực hiện kiểm tra theo định kỳ. Dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc hết hạn sẽ bị hủy.

7.2  Adecco cũng sẽ yêu cầu hỗ trợ của bạn để cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân chính xác và đầy đủ tại thời điểm chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ bạn. Nếu bạn muốn sửa hoặc cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của Adecco khu vực Châu Á.

8. NGHĨA VỤ GIỚI HẠN PHẠM VI LƯU TRỮ

8.1  Adecco sẽ ngừng lưu giữ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào sau bảy (7) năm kể từ ngày thu thập hoặc theo yêu cầu của Luật Bảo Vệ Dữ Liệu hiện hành nếu có.

9. QUYỀN TRUY CẬP, SỬA LỖI VÀ XÓA BỎ

9.1  Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập và sửa chữa hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình đã được Adecco thu thập. Yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu nói chung sẽ được Adecco tuân thủ tuyệt đối, trừ khi Adecco thấy không có lý do hợp lý nào cho việc sửa chữa (ví dụ: khi Dữ Liệu Cá Nhân đã được lên lịch để xóa).

10. NGHĨA VỤ BẢO VỆ

10.1  Adecco sẽ đưa ra các quy trình hợp lý để duy trì tính bảo mật của tất cả Dữ Liệu Cá Nhân từ thời điểm thu thập đến thời điểm hủy bỏ. 

10.2  Adecco đã triển khai các biện pháp hành chính và kỹ thuật để bảo vệ tất cả Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập. 

Các thủ tục bảo mật bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

 1. kiểm soát truy cập;
 2. sử dụng bàn và tủ có thể khóa an toàn;
 3. phương pháp xử lý: tài liệu giấy nên được cắt nhỏ; CD-ROMS hoặc đĩa nên được tiêu hủy vật lý khi không còn cần thiết;
 4. thiết bị: người dùng dữ liệu cần đảm bảo rằng màn hình cá nhân không hiển thị thông tin bảo mật mà người khác có thể thấy khi đi qua và họ đăng xuất khỏi PC khi rời khỏi thiết bị;
 5. máy tính xách tay cá nhân sẽ không kết nối với mạng của Adecco;
 6. tường lửa, DMZ, phần mềm diệt vi-rút được cài đặt để lọc lưu lượng mạng đến;
 7. quy trình truy cập từ xa của tất cả nhân viên, để đảm bảo tất cả quyền truy cập vào hệ thống CNTT bị thu hồi và tất cả các tài liệu bí mật được trả lại cho Adecco; và
 8. Dữ Liệu Cá Nhân sẽ bị hủy theo tiêu chuẩn pháp lý hoặc thị trường, tùy theo quy định nào chặt chẽ hơn.

11. NGHĨA VỤ GIỚI HẠN CHUYỂN GIAO

11.1  Adecco cũng có thể chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho nhân viên, cán bộ, giám đốc, khách hàng (và chi nhánh của khách hàng), các nhà cung cấp (chủ yếu là các nhà cung cấp CNTT, cố vấn tài chính và pháp lý), chính quyền nhà nước (và các phòng ban liên quan), và các chi nhánh khác của Adecco có liên quan đến Mục Đích mà bạn đã đồng ý khi cho Adecco thu thập dữ liệu, có trụ sở tại địa phương hoặc nước ngoài, để đạt được Mục Đích một cách hợp lý (nếu có).

11.2  Việc chuyển giao cho bên thứ ba sẽ hoàn toàn dựa trên cơ sở hiểu biết cần thiết, để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp lý và miễn là các bên thứ ba đó cũng có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu giống như Adecco. 

12. NGHĨA VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

12.1  Adecco soạn thảo để thiết lập các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến việc tuân thủ Luật Bảo Vệ Dữ Liệu hiện hành và các quy định nội bộ của Adecco, cũng như, để thông báo về cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Nếu có bất kỳ yêu cầu thông tin thêm về Chính sách này hoặc bất kỳ khiếu nại nào về việc không tuân thủ việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo Chính sách này, bạn có thể báo cáo trực tiếp đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của Adecco khu vực Châu Á.

13. COOKIES

13.1  Chúng tôi sử dụng Cookies để cho phép trang web của chúng tôi tương tác với trình duyệt của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn và trang web hiệu quả hơn. 

13.2  “Cookies” là những mẩu thông tin nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookies được sử dụng để duy trì thông tin giữa trình duyệt của bạn và trang web của chúng tôi và là yêu cầu bắt buộc để trang web của chúng tôi hoạt động. Trang web của chúng tôi sau đó có thể truy xuất các mẩu thông tin đó nếu bạn truy cập lại. 

13.3  Chúng tôi phân bổ Cookies cho mỗi trình duyệt internet truy cập trang web của chúng tôi. Cookies này không cho phép chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Trang web của chúng tôi chỉ sử dụng Cookies cho các mục đích sau:

 1. để phân bổ một số nhận dạng duy nhất cho internet của bạn;
 2. để xác định các trang mà bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi; và
 3. để xác định nếu trước đây bạn đã truy cập trang web của chúng tôi.

Nếu bạn muốn sử dụng toàn bộ trang web của chúng tôi, bạn nên định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận Cookies.

14. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH

14.2  Adecco sẽ tiếp tục xem xét khả năng áp dụng và hiệu quả của Chính sách này hàng năm - hoặc thường xuyên hơn trong bất kỳ sự phát triển tiềm năng nào - để đảm bảo rằng nó đang đạt được mục tiêu.

15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

15.1  Chính sách này sẽ được áp dụng kết hợp cùng với bất kỳ Luật Bảo Vệ Dữ Liệu địa phương nào. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc không nhất quán nào giữa các quy định của Chính sách này và quy định của Luật Bảo Vệ Dữ Liệu địa phương, quy định nào có tính chặt chẽ hơn đối với Adecco sẽ được áp dụng.

*           *           *